EQUIP DOCENT

 • Sílvia Ballesteros, Tutora de P3

 • Rut Boyero, Tutora de P3

 • Anna Roqueta, Tutora de P4 i P5

 • Nora Luz, Tutora de P4 i P5

 • Lídia Bonadona / Laura Argerich

 • Anna Bustins

CAPACITATS A DESENVOLUPAR AL LLARG DE L'ETAPA

1.­ Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma

 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant­se de les seves possibilitats.

 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar­se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres.

 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.

2.­ Aprendre a pensar i a comunicar

 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar­se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

3.­ Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

 • Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant­ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

4.­ Aprendre a conviure i habitar el món

 • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.

 • Comportar­se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin capa una autonomia personal, cap a la col∙laboració amb el grup i cap a la integració socia